Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Bản tin hiệu lực số 34/2022
Ngày cập nhật 08/09/2022

THUẾ-PHÍ-LỆ PHÍ

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Quyết định 1500/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 24/08/2022)

Quyết định 1710/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Thông tư 238/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 08/10/2022)

Thông tư 55/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 238/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới

BẢO HIỂM

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quyết định 208/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội(Hết hiệu lực từ ngày 22/08/2022)

Quyết định 2234/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc kiện toàn thành viên và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam

LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông(Hết hiệu lực từ ngày 10/10/2022)

Thông tư 13/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Quyết định 2178/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực Tài chính ngân hàng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 23/08/2022)

Quyết định 1701/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

Y TẾ-SỨC KHỎE

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quyết định 3993/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành tạm thời Quy trình giám định pháp y tử thi có liên quan đến COVID-19 và việc tổ chức thực hiện(Hết hiệu lực từ ngày 23/08/2022)

Quyết định 2275/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình giám định pháp y tử thi nghi nhiễm/nhiễm SARS-CoV-2 và việc tổ chức thực hiện

Nghị định 73/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất(Hết hiệu lực từ ngày 25/08/2022)

Nghị định 57/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất

Nghị định 60/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất(Hết hiệu lực từ ngày 25/08/2022)

Nghị định 57/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất

Quyết định 5188/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh(Hết hiệu lực từ ngày 30/08/2022)

Quyết định 2355/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông(Hết hiệu lực từ ngày 10/10/2022)

Thông tư 13/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông

GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO-DẠY NGHỀ

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quyết định 208/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội(Hết hiệu lực từ ngày 22/08/2022)

Quyết định 2234/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc kiện toàn thành viên và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh(Hết hiệu lực từ ngày 15/09/2022)

Thông tư 11/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của các chức danh viên chức Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông(Hết hiệu lực từ ngày 10/10/2022)

Thông tư 13/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông

GIAO THÔNG

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Nghị định 12/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải(Hết hiệu lực từ ngày 01/10/2022)

Nghị định 56/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Thông tư 238/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 08/10/2022)

Thông tư 55/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 238/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới

HÀNH CHÍNH

Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản thay thế

Quyết định 1500/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính(Bị sửa đổi, bổ sung từ ngày 24/08/2022)

Quyết định 1710/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quyết định 3993/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành tạm thời Quy trình giám định pháp y tử thi có liên quan đến COVID-19 và việc tổ chức thực hiện(Hết hiệu lực từ ngày 23/08/2022)

Quyết định 2275/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình giám định pháp y tử thi nghi nhiễm/nhiễm SARS-CoV-2 và việc tổ chức thực hiện

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Nghị định 12/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải(Hết hiệu lực từ ngày 01/10/2022)

Nghị định 56/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải

Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh(Hết hiệu lực từ ngày 15/09/2022)

Thông tư 11/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

COVID-19

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Quyết định 3993/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành tạm thời Quy trình giám định pháp y tử thi có liên quan đến COVID-19 và việc tổ chức thực hiện(Hết hiệu lực từ ngày 23/08/2022)

Quyết định 2275/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy trình giám định pháp y tử thi nghi nhiễm/nhiễm SARS-CoV-2 và việc tổ chức thực hiện

Quyết định 5188/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh(Hết hiệu lực từ ngày 30/08/2022)

Quyết định 2355/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

HÌNH SỰ

 

Văn bản hết hiệu lực

Văn bản thay thế

Nghị định 73/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất(Hết hiệu lực từ ngày 25/08/2022)

Nghị định 57/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất

Nghị định 60/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất(Hết hiệu lực từ ngày 25/08/2022)

Nghị định 57/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất

NÔNG NGHIỆP-LÂM NGHIỆP

 

Văn bản hết hiệu lực một phần

Văn bản thay thế

Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn(Hết hiệu lực một phần từ ngày 06/10/2022)

Thông tư 09/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn

Thông tư 35/2018/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/06/2016 và Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(Hết hiệu lực một phần từ ngày 06/10/2022)

Thông tư 09/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn

 
 
 
 
 
thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.661.486
Truy cập hiện tại 605