Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
QUYẾT ĐỊNH Điều chỉnh quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử thị trấn Sịa
Ngày cập nhật 22/10/2021

QUYẾT ĐỊNH

Điều chỉnh quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử thị trấn Sịa

 

 
   

 

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN SỊA

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;

Căn cứ Quyết định số:   /QĐ-UBND ngày     tháng 8 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân thị trấn Sịa về việc kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử thị trấn Sịa;

Theo đề nghị của Trưởng Ban biên tập Trang thông tin điện tử thị trấn.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử thị trấn Sịa”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 3: Công chức Văn hóa – Xã hội, Công chức Văn phòng – Thống kê; các Ban ngành; đoàn thể có liên quan và các Ông (bà) thành viên Ban biên tập chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.538.336
Truy cập hiện tại 42