Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG THÁNG 11/2020
Ngày cập nhật 16/12/2020

     Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Uỷ ban nhân dân thị trấn Sịa tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận TN&TKQ trong thời gian từ ngày 25/10/2020 đến ngày 24/11/2020 như sau:

  1. Tình hình tiếp nhận, giải quyết:

STT

 

 

Lĩnh vực

Tổng số

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Đúng hạn

Trể hạn

Tổng số

Trong hạn

Qúa hạn

1

Bảo trợ xã hội

14

8

8

0

6

6

0

2

Chứng thực

272

272

272

0

0

0

0

3

Hộ tịch

114

114

114

0

0

0

0

4

Đất đai

6

3

1

2

3

2

1

5

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

( cấp huyện)

2

0

0

0

2

2

0

 

Tổng số

408

397

395

2

11

10

1

2. Chi tiết hồ sơ đã giải quyết trễ hẹn và giải pháp khắc phục

TT

Lĩnh vực/ hồ sơ/ thời gian nhận

Nguyên nhân

Giải pháp khắc phục

Ghi

chú

1

Hồ sơ của: Ông Hoàng Bờ

Số hồ sơ: 20.03678

Nội dung: Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Cán bộ trả hồ sơ bị trể

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ sơ của: Đỗ Quyệt

Số hồ sơ: 20.03551

Nội dung: Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

 

 

 

 

 

 

Cán bộ trả hồ sơ bị trể

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trên đây là báo cáo tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thị trấn Sịa./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                               

  - Phòng Nội vụ huyện;                                                                                        b  - CT, PCT UBND thị trấn;

  - CBCC Bộ phận TN&TKQ;

 - Lưu: VT.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

  Lê Văn Hiền

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.538.388
Truy cập hiện tại 49