Tăng cường công tác QLNN về các hoạt động liên quan tôn giáo
Ngày cập nhật 11/09/2019

   Thời gian qua, tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn thị trấn Sịa có chiều hướng diễn biến khá phức tạp; tình trạng mua bán, chuyển nhượng đất đai trái phép ngày càng có xu hướng gia tăng; tại tổ dân phố Lương cổ tình trạng tổ chức sinh hoạt tôn giáo tại nhà riêng trái quy định pháp luật vẩn còn diễn ra, một số chức sắc sinh hoạt tại các chùa làng không đảm bảo thủ tục theo quy định,... Để kịp thời khắc phục những tồn tại nêu trên, UBND thị trấn Sịa yêu cầu tập trung tăng cường công tác quản lý nhà nước có liên quan đến các hoạt động tôn giáo trên các lĩnh vực sau:

   1. Công tác quản lý việc cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng công trình phụ trợ, công trình tôn giáo của các tổ chức tôn giáo

   - Công chức quản lý trật tự xây dựng thị trấn thường xuyên kiểm tra các công trình xây dựng có liên quan đến các tổ chức tôn giáo ở địa phương và báo cáo nhu cầu, tình hình xây dựng hàng tuần trước UBND thị trấn; nhằm đảm bảo việc cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng công trình phụ trợ, công trình tôn giáo thực hiện theo đúng quy định pháp luật về xây dựng.

   - Thường xuyên phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng để hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo thực hiện hồ sơ cấp phép xây dựng đúng quy trình, thẩm quyền; tăng cường phối hợp, theo dõi, kiểm tra, đề xuất biện pháp xử lý kịp thời đối với các tổ chức tôn giáo cơ sở xây dựng không đúng giấy phép đã cấp; kiên quyết không để tổ chức tôn giáo xây dựng công trình tôn giáo, công trình phụ trợ khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép.

    2. Công tác quản lý việc sử dụng đất có liên quan đến tôn giáo

- Công chức địa chính thường xuyên rà soát, thống kê, báo cáo tình hình sử dụng đất của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn hàng tuần trước UBND thị trấn; nhằm đảm bảo việc quản lý và sử dụng đất cơ sở tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra nguồn gốc, thực trạng sử dụng đất của các cơ sở tôn giáo so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp. Tiến hành rà soát lại tất cả hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng của các tổ chức tôn giáo; trong trường hợp phát hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng mục đích, cần hướng dẫn hồ sơ, thủ tục và đề xuất thực hiện việc cấp đổi theo đúng quy định.

    3. Quản lý công tác đăng ký tạm trú, thường trú có liên quan tôn giáo

    Ban công an thị trấn phối hợp với công chức Văn phòng - Thống kê rà soát, thống kê các vị chức sắc tôn giáo đang sinh hoạt ở các cơ sở thờ tự để tổ chức thực hiện việc đăng ký nơi tạm trú, thường trú theo đúng quy định của pháp luật; không thực hiện việc đăng ký tạm trú, thường trú đối với các chức sắc tôn giáo chưa có thông báo thuyên chuyển hoặc quyết định bổ nhiệm của các tổ chức tôn giáo cấp trên. Trong trường hợp thực hiện không đúng việc đăng ký tạm trú, thường trú đối với chức sắc để gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thì Trưởng Công an thị Sịa chịu trách nhiệm trước UBND thị trấn Sịa.

    4. Công tác quản lý các hiện tượng “cải gia vi tự”

    - Ban công an thị trấn Sịa phối hợp với Công chức Văn phòng thống kê thị trấn tập trung rà soát, thống kê các trường hợp đang có ý định thực hiện việc “cải gia vi tự”, trường hợp tụ tập đông người để sinh hoạt tôn giáo tại nhà riêng không phù hợp quy định. Tham mưu UBND thị trấn có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp nêu trên.

   - Thường xuyên phối hợp với Công an huyện, Phòng Nội vụ và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan nhằm làm tốt công tác tranh thủ chức sắc, chức việc, người đứng đầu các tổ chức tôn giáo.

   5. Quản lý danh mục hoạt động tôn giáo hàng năm

    Thường xuyên phối hợp với  Phòng Nội vụ để hướng dẫn các tổ chức tôn giáo thực hiện việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo hàng năm, danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung của các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.

   6. Trách nhiệm của Ban Công an, Công chức quản lý đô thị, Công chức địa chính, Văn phòng thống kê thị trấn

    Tham mưu UBND thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo nói chung và các hoạt động liên quan đến quản lý sử dụng đất, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng công trình phụ trợ, công trình tôn giáo; việc đăng ký tạm trú, thường trú; thông báo danh mục hoạt động tôn giáo, hoạt động tôn giáo bổ sung nói riêng. Nếu xảy ra vi phạm trên lĩnh vực tôn giáo liên quan đến việc tham mưu của bộ phận mình thị Công chức phụ trách lĩnh vực đó chịu trách nhiệm trước UBND thị trấn Sịa.

    7. Ban điều hành các tổ dân phố trên địa bàn

    Thương xuyên nắm tình hình liên quan  đến việc sửa chữa, nâng cấp, xây dựng công trình phụ trợ, công trình tôn giáo; việc đăng ký tạm trú, thường trú của các tôn giáo, báo cáo Ủy ban nhân dân thị trấn các vụ việc liên quan đến tôn giáo xảy ra trên địa bàn.


 

[In trang này ] [ Đóng ]