Tìm kiếm tin tức
Giới thiệu >> Lãnh đạo đơn vị
                                                                               ...
  LÊ VĂN SƠN - CHỦ TỊCH UBND THỊ TRẤN SỊA Email: Lvson.sia@thuathienhue.gov.vn sđt: 0343643383                                                ...
  VÕ ĐÀ- CHỦ TỊCH HĐND THỊ TRẤN SỊA Email: vda.sia@thuathienhue.gov.vn sđt:0935188437   HỒ THỊ HẠNH -PHÓ CHỦ TỊCH HĐND THỊ TRẤN SỊA Email:hthanh.sia@.thuathienhue.gov.vn sđt: 0782094703
  Hoàng Xuân Nho- Chủ tịch UBMTTTVN thị trấn Sịa  Email: hxnho.sia@thuathienhue.gov.vn sđt: 0914354721
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.644.678
Truy cập hiện tại 537