Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Ké hoạch tiếp công dân, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn Sịa, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày cập nhật 04/01/2024

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật tiếp công dân năm 2013; Luật khiếu nại năm 2011; Luật tố cáo năm 2018; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 759/2014/NQ-UBTVQH13 quy định chi tiết về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;

Thực hiện Quy chế hoạt động của HĐND thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026,

Thường trực HĐND thị trấn Sịa xây dựng kế hoạch tiếp công dân, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND thị trấn trong việc tiếp công dân, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định của pháp luật; đồng thời nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của HĐND, đại biểu HĐND trong việc đại diện cho ý chí, quyền lợi, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Thông qua công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân để tuyên truyền, hướng dẫn công dân nhận thức đầy đủ và thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ của mình khi thực hiện việc khiếu nại, tố cáo.

Tăng cường công tác phối hợp giữa HĐND, đại biểu HĐND các cấp, giữ mối liên hệ giữa đại biểu HĐND và cử tri.

2. Yêu cầu

Thường trực HĐND, đại biểu HĐND thị trấn có trách nhiệm tiếp công dân theo lịch tiếp dân và khi công dân có yêu cầu.

Việc tổ chức tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân phải đảm bảo theo đúng pháp luật, quy định, hướng dẫn liên quan.

II. NỘI DUNG

1. Tiếp công dân của Thường trực HĐND thị trấn

- Thời gian: Thường trực HĐND thị trấn tiếp công dân định kỳ ít nhất 02 ngày/tháng, buổi sáng bắt đầu lúc 08 giờ, buổi chiều bắt đầu lúc 14 giờ; tiếp đột xuất khi cần.

(có lịch tiếp công dân cụ thể ban hành kèm theo kế hoạch)

- Địa điểm: Hội trường Cơ quan thị trấn.

- Thành phần tiếp công dân: Chủ tịch HĐND hoặc Phó Chủ tịch HĐND (tùy theo sự phân công của Chủ tịch HĐND); Trưởng ban của HĐND; Văn phòng HĐND và UBND thị trấn.

2. Tiếp công dân của đại biểu HĐND thị trấn

- Thời gian: Đại biểu HĐND thị trấn tiếp công dân định kỳ vào sáng ngày thứ bảy tuần đầu tiên của tháng (nếu trùng vào ngày lễ, tết thì chuyển sang thứ bảy tuần kế tiếp).

- Địa điểm: Tại nhà văn hóa tổ dân phố nơi đại biểu HĐND thị trấn ứng cử.

- Thành phần tiếp công dân: Đại diện Thường trực HĐND (theo sự phân công của Chủ tịch HĐND); các đại biểu HĐND thị trấn ứng cử tại địa bàn tổ dân phố.

3. Tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

Khi nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, đại biểu HĐND có trách nhiệm nghiên cứu, hướng dẫn công dân gửi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến đúng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết. Trong trường hợp cần thiết, đại biểu HĐND trực tiếp hoặc thông qua Chủ tịch HĐND chuyển đơn đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chủ tịch HĐND thị trấn

Chỉ đạo công tác tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND thị trấn tiếp công dân; cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan khi được yêu cầu.

Chỉ đạo tổng hợp tình hình và xây dựng báo cáo kết quả tiếp công dân của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND thị trấn.

Phối hợp với Chủ tịch UBND thị trấn chỉ đạo các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại địa điểm tiếp công dân.

Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân về các nội dung liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND thị trấn.

2. Văn phòng HĐND & UBND thị trấn

Tham mưu, đề xuất, phối hợp chuẩn bị các nội dung phục vụ Thường trực HĐND thị trấn tiếp công dân; cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan khi được yêu cầu.

Giúp Thường trực HĐND thị trấn tổng hợp tình hình và xây dựng báo cáo kết quả tiếp công dân của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND thị trấn.

 

3. Các tổ dân phố

Phối hợp, tạo điều kiện để các đại biểu HĐND thị trấn ứng cử tại địa bàn thực hiện tốt việc tiếp công dân.

4. Các đại biểu HĐND thị trấn

Sắp xếp thời gian, công việc để tham gia tiếp công dân theo kế hoạch.

Sau buổi tiếp công dân, các đại biểu HĐND phản ánh tình hình, báo cáo kết quả bằng văn bản về Thường trực HĐND thị trấn (qua Văn phòng HĐND và UBND thị trấn) để theo dõi, xử lý các vấn đề liên quan (nếu có).

5. Thời gian thực hiện

Bắt đầu thực hiện từ ngày 04 tháng 01 năm 2024.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, cá nhân kịp thời thông tin về Thường trực HĐND thị trấn để chỉ đạo thực hiện, đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.538.364
Truy cập hiện tại 45