Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Tăng cường quản lý thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản
Ngày cập nhật 23/05/2022

Để đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh, ngày 19/5/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 5021/UBND-TC yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế, Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các nội dung yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 3849/BTC-TCT ngày 28/4/2022 về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản và các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian qua đảm bảo đúng quy định.

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Cục Thuế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức rà soát các vị trí đất, đoạn đường, tuyến đường chưa có giá quy định tại bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành để kịp thời tham mưu điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất đối với từng vị trí đảm bảo phù hợp với giá giao dịch thực tế trên thị trường và giá bán ra của chủ đầu tư dự án đảm bảo hồ sơ, trình tự, thủ tục quy định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Thường xuyên khảo sát giá đất để xây dựng cơ sở dữ liệu giá giao dịch từ chuyển nhượng bất động sản làm căn cứ để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất hằng năm sát với giá giao dịch thực tế trên thị trường bất động sản nhằm tránh thất thu thuế.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh và các đơn vị có liên quan rà soát, khảo sát giá đất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất hằng năm sát với giá giao dịch thực tế trên thị trường theo đúng quy định.

Cục Thuế tỉnh kịp thời cung cấp cơ sở dữ liệu mà người nộp thuế đã kê khai thuế trong trường hợp có phát sinh biến động về giá cao hơn giá Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành (bao gồm cả hệ số điều chỉnh giá đất) cho các cơ quan liên quan để làm cơ sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cập nhật, ban hành kịp thời bảng giá đất mới, cũng như hệ số điều chỉnh theo quy định pháp luật về đất đai.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính thực hiện việc rà soát, khảo sát giá đất, đề xuất sửa đổi, bổ sung bảng giá đất và quy định hệ số điều chỉnh giá đất hằng năm theo đúng quy định. Trường hợp các vị trí đất, đoạn đường, tuyến đường chưa có quy định giá tại bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thì yêu cầu chủ đầu tư các dự án trên địa bàn công khai giá bán theo quy định và thông báo cho các tổ chức, cá nhân có liên quan khi thực hiện các giao dịch về bất động sản hình thành trong tương lai cũng như khi kê khai nghĩa vụ tài chính liên quan đến chuyển nhượng bất động sản.

Chỉ đạo các cơ quan tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng bất động sản theo cơ chế một cửa liên thông (cơ quan Tài nguyên và Môi trường, cơ quan Đăng ký đất đai, Bộ phận Một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã...) có trách nhiệm phổ biến pháp luật, tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế rõ vị trí, đường phố, cách xác định và áp dụng cụ thể giá của từng loại bất động sản (bao gồm cả hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh) để tổ chức, cá nhân hiểu và thực hiện đúng khi kê khai nghĩa vụ tài chính liên quan đến chuyển nhượng bất động sản.

Sở Tư pháp có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân kê khai đúng giá thực tế chuyển nhượng, tuyệt đối không được hướng dẫn, tiếp tay cho các hành vi không trung thực làm thất thu ngân sách Nhà nước; thường xuyên kiểm tra, giám sát để phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Các sở, ban, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, thực hiện nghiêm các nội dung đối với hoạt động giao dịch chuyển nhượng bất động sản và quản lý thuế đối với xây dựng nhà tư nhân theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 138/TB-UBND ngày 18/4/2022, Công văn số 422/UBND-TC ngày 12/01/2022.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế nghiêm túc triển khai thực hiện

thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 834.996
Truy cập hiện tại 463