Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
KẾ HOẠCH Triển khai công tác bầu cử Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2021-2023
Ngày cập nhật 02/04/2021

      Thực hiện Hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn Ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trân Tổ quốc Việt Nam.

          Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Ủy ban Nhân dân thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai công tác bầu cử Tổ trưởng tổ, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2021 - 2023 trên địa bàn thị trấn Sịa, cụ thể như sau:

          I. Công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố

          A. Công tác chuẩn bị

          1. Chỉ đạo công tác nhân sự

          Ủy ban Nhân dân thị trấn tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo công tác nhân sự Tổ trưởng, tổ phó ( trong trường hợp cần thiết) các tổ dân phố trên địa bàn.

          2. Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch bầu cử

          Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 24/02/2021, Ủy ban Nhân dân thị trấn phối hợp với Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của thị trấn và các tổ dân phố để quán triệt mục đích, ý nghĩa, nội dung, kế hoạch của cuộc bầu cử Tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố. Đồng thời phân công cán bộ thị trấn phối hợp với Ban công tác Mặt trận tổ dân phố triển khai đến tận nhân dân của từng tổ dân phố trên địa bàn.

          3. Công bố ngày bầu cử và thành lập Tổ bầu cử

          3.1 Công bố ngày bầu cử

          Chậm nhất trước 20 ngày kể từ ngày tổ chức bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố, Ủy ban Nhân dân thị trấn Sịa ban hành Quyết định công bố ngày bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2021 – 2023.

          3.2 Thành lập tổ bầu cử, quyết định nhiệm vụ quyền hạn của tổ bầu cử, quyết định thành phần cử tri

Chậm nhất 10 ngày trước ngày bầu cử, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thị trấn Sịa ban hành Quyết định thành lập tổ bầu cử ở các tổ dân phố (mỗi tổ bầu cử có từ 03 đến 05 người gồm Tổ trưởng, Tổ phó, Thư ký và các Tổ viên là đại diện cử tri ở địa bàn tổ dân phố); quyết định nhiệm vụ quyền hạn của Tổ bầu cử; quyết định thành phần cử tri tham gia bầu cử.

            B. Công tác hiệp thương

          1. Công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử Tổ trưởng tổ dân phố

          Bước một

           Chậm nhất 15 ngày trước ngày bầu cử, Trưởng Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố tổ chức hội nghị Ban công tác Mặt trận để dự kiến danh sách người ứng cử Tổ trưởng tổ dân phố; đồng thời báo cáo với Cấp ủy Chi bộ tổ dân phố để thống nhất danh sách người ra ứng cử.

Bước hai

          Ban công tác Mặt trận phối hợp với Tổ trưởng tổ dân phố tổ chức Hội nghị toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ (tổ dân phố có trên 100 hộ) để thống nhất danh sách dự kiến người do Ban công tác Mặt trận giới thiệu ứng cử, cử tri giới thiệu hoặc tự ứng cử.

          Bước ba

          Ban công tác Mặt trận tổ chức Hội nghị các thành viên của Ban để thống nhất ấn định số lượng người ứng cử Tổ trưởng tổ dân phố chính thức và cho niêm yết công khai danh sách người ứng cử Tổ trưởng tổ dân phố tại Nhà văn hóa tổ dân phố; thời gian niêm yết công khai 07 ngày trước ngày tổ chức bầu cử.

          2. Lập và niêm yết danh sách cử tri 

          Danh sách cử tri do Tổ bầu cử của tổ dân phố lập, cử tri đủ 18 tuổi trở lên được ghi tên vào danh sách cử tri. Tùy theo dân số của từng tổ dân phố để lập danh sách cử tri (nếu tổ dân phố có 100 hộ trở lên thì cử tri được lập theo đại diện hộ gia đình) và phải được hội nghị cử tri quyết định; đồng thời được niêm yết công khai danh sách cử tri tại Nhà văn hóa tổ dân phố, thời gian niêm yết 07 ngày trước ngày tổ chức bầu cử.

          C. Công tác tổ chức bầu cử

          - Căn cứ Quyết định của Ủy ban nhân dân thị trấn Sịa về công bố ngày bầu cử Tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2021 - 2023. Ban công tác Mặt trận phối hợp với Tổ trưởng tổ dân phố để tổ chức tốt cuộc bầu cử Tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố trên địa bàn tổ dân phố mình.

          1. Trình tự bầu cử

    Trình tự bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố theo quy định tại khoản 2, Điều 8 Hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn Ban hành kèm theo Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trân Tổ quốc Việt Nam.

          1.1 Hình thức bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố

          Cuộc bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố được thực hiện theo các hình thức sau. Bầu bằng hình thức giơ tay hoặc bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín. Việc thực hiện hình thức bầu bằng giơ tay hoặc bỏ phiếu kín đều phải được hội nghị cử tri quyết định.

          1.2 Trình tự, hình thức bầu cử Tổ phó tổ dân phố

          Sau khi bầu Tổ trưởng tổ dân phố song, Tổ trưởng tổ dân phố giới thiệu Tổ phó tổ dân phố (sau khi thống nhất với BCTMT tổ dân phố). Trình tự, hình thức bầu cử Tổ phó tổ dân phố thực hiện như đối với Tổ trưởng tổ dân phố .

          2. Tổ chức bầu cử

          Ngày bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố dự kiến vào ngày 21 tháng 03 năm 2021 ( chủ nhật).

          Trước ngày tổ chức bầu cử, Tổ bầu cử có trách nhiệm trang hoàng phòng bỏ phiếu và phân công công việc cho các thành viên Tổ bầu cử.

          Việc bầu cử bắt đầu từ 07 giờ 30 đến 17 giờ 00 cùng ngày (tùy tình hình của từng tổ dân phố cuộc bầu cử sẽ được tổ chức 01 buổi hoặc 01 ngày).

          3. Kết quả bầu cử

          Người trúng cử Tổ trưởng tổ dân phố phải là người được trên 50% số phiếu bầu hợp lệ ( có trên 50% số cử tri, đại diện hộ gia đình tham dự bỏ phiếu). Căn cứ vào biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo kết quả hội nghị bầu Tổ trưởng tổ dân phố của Tổ bầu cử, chậm nhất không quá 05 ngày làm việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Sịa xem xét ra Quyết định công nhận người trúng cử Tổ trưởng tổ dân phố .

          II. Tổ chức thực hiện

          Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn chỉ đạo chung việc triển khai thực hiện kế hoạch. Các bộ phận tham mưu có trách nhiệm thực hiện một số nhiệm vụ sau.

          1. Tổ trưởng tổ dân phố xây dựng báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2023; phối hợp chặt chẽ với Ban công tác Mặt trận tổ dân phố tổ chức thực hiện các bước theo kế hoạch đã đề ra.

          2. Văn phòng HĐND và UBND thị trấn tham mưu Ủy ban nhân dân thị trấn Ban hành các văn bản liên quan đến công tác bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố, chuẩn bị đầy đủ Văn phòng phẩm, in ấn các tài liệu có liên quan phục vụ cho công tác bầu cử.

          3. Công chức Tài chính – Kê toán lập kế hoạch kinh phí phục vụ công tác bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố trình Ủy ban nhân dân thị trấn phê duyệt.

          4. Công chức Văn hóa - Xã hội hướng dẫn các tổ dân phố trong công tác trang hoàng phục vụ công tác bầu cử; phối hợp với các tổ dân phố trên địa bàn tiến hành thực hiện công tác tuyên truyền việc bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố đến tận nhân dân trên địa bàn.

          5. Ban Công an - Ban CHQS thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức lực lượng tuần tra nắm tình hình, trực bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau cuộc bầu cử Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố.       

          Trên cơ sở nội dung Kế hoạch này, lãnh đạo thị trấn Sịa sẽ tiến hành kiểm tra công tác triển khai cuộc bầu cử ở các tổ dân phố từ nay đến khi kết thúc cuộc bầu cử. Sau cuộc bầu cử UBND thị trấn Sịa sẽ tổng kết và xem xét khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2021 - 2023.

         Trên đây là kế hoạch triển khai công tác bầu cử Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2021 - 2023. Ủy ban Nhân dân thị trấn yêu cầu các ban ngành, đoàn thể, Ban điều hành, Ban công tác Mặt trận các tổ dân phố trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm túc. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn và các đoàn thể cấp thị trấn cùng phối hợp thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra ./.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.541.822
Truy cập hiện tại 15