Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021
Ngày cập nhật 01/03/2021

Thực hiện Chương trình công tác năm của UBND thị trấn Sịa, Ủy ban nhân dân thị trấn Sịa ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Nâng cao chất lượng và triển khai có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật.

b) Phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao kiến thức, kỹ năng trong công tác tuyên truyền.

2. Yêu cầu

a) Xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.  

b) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 25/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm hoàn thành Chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thị trấn Sịa năm 2021.

c) Nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật sát với thực tiễn, phù hợp với địa phương, đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm, tránh chồng chéo, trùng lặp với các kế hoạch, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật khác có liên quan.

d) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, huy động gắn với khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn.

 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Thực hiện Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2018 của UBND huyện Quảng Điền về việc triển khai Đề án“ Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016 ” đến năm 2021 và các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật.

        - Bộ phận tham mưu thực hiện: Công chức Tư pháp- Hộ tịch

-  Cơ quan phối hợp: Mặt trận, các ban ngành, đoàn thể.

- Thời gian thực hiện: Cả năm.

2. Ban hành văn bản và triển khai thực hiện

Ban hành và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch các nhiệm vụ trong năm 2021.

 - Bộ phận tham mưu thực hiện: Công chức Tư pháp- Hộ tịch

Tham mưu Ủy ban nhân dân thị trấn xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ của thị trấn Sịa, cụ thể: Tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử Đại biểu Quốc hộ và HDDND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong trong cán bộ, công chức và nhân dân; tiếp tục tuyên truyền về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức và nhân dân; tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên; đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Bộ phận phối hợp:

+ Ban công an: Tham mưu triển khai Đề án Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật….

 + Thời gian thực hiện: Các kế hoạch ban hành trong quý I/2021; văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc: Cả năm.

+ Sản phẩm: Kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc.

3. Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.541.841
Truy cập hiện tại 16