Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Kế hoạch kiểm tra thi hành pháp Luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thị trấn Sịa năm 2021
Ngày cập nhật 01/03/2021

Để đảm bảo triển khai toàn diện, hiệu quả công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trên địa bàn thị trấn Sịa, Ủy ban nhân dân thị trấn ban hành Kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thị trấn Sịa năm 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và các văn bản có liên quan về xử lý vi phạm hành chính đến cán bộ, công chức và Nhân dân. Tập trung thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cho lực lượng cán bộ, công chức thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính theo hướng chuyên sâu.

- Thu thập, phân loại, thống kê tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn để tổng hợp, đánh giá, đề xuất cấp trên chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thị trấn Sịa.

2. Yêu cầu

- Việc quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm theo từng lĩnh vực, địa bàn cụ thể.

- Đánh giá tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính phải được thực hiện khách quan, chính xác, đồng bộ và hiệu quả.

- Phụ vụ công tác Kiểm tra, thanh tra công tác xử lý vi phạm hành chính. Kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định chưa phù hợp để góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ ban ngành đơn vị, trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

1.1. Tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.540.820
Truy cập hiện tại 313