Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Kế hoạch pông tác phòng, chống tham nhũng năm 2021
Ngày cập nhật 01/03/2021

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 08/01/2021 của UBND huyện Quảng Điền về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021, UBND thị trấn xây dựng Kế hoạch phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của pháp luật về PCTN; các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy ,của Huyện ủy và của Đảng ủy về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN).

          - Nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan và đội ngũ cán bộ, công chức trong việc quán triệt, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng.

- Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác PCTN trên địa bàn.

- Tạo sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, công chức trong công tác phòng, chống tham nhũng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, đạo đức tốt, có năng lực,  trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN, trong đó xác định phòng ngừa là chính, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng.

- Việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN gắn liền với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động để ngăn chặn có hiệu quả các hành vi tham nhũng.

- Tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và văn bản quy định của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN nhằm phát hiện các hành vi tham nhũng, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

          II. NỘI DUNG

          1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN

-  Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức nhằm ngăn ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng theo quy định.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật PCTN năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch về triển khai Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN năm 2021.

- Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng phải gắn liền với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

          2. Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

a) Công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.541.761
Truy cập hiện tại 11