Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Kế hoạch triển khai các hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020
Ngày cập nhật 16/03/2020

Thực hiện Quyết định số 1.610/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2020 của UBND huyện Quảng Điền về việc triển khai các hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020. UBND thị trấn Sịa xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn năm 2020, với các nội dung sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

-  Nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý của các cấp chính quyền, vai trò lãnh đạo, hướng dẫn của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị trấn; sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa UBMTTQ Việt Nam với UBND và các ban ngành, đoàn thể tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung và giá trị của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và số lượng trong phong trào, trọng tâm là bình xét các danh hiệu: “Gia đình văn hóa”, “ Tổ dân phố văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

- Lồng ghép các nội dung  phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoávới chương trình xây dựng nếp sống văn minh đô thị; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Từng bước đưa phong trào đi vào chiều sâu.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự hướng dẫn của Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn triển khai phong trào với Chương trình xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

- Nâng cao chất lượng các phong trào, mô hình đang triển khai, đặc biệt là mô hình xây dựng nếp sống văn minh trong việc tang, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, Quy ước văn hóa tạo bước chuyển biến tích cực trong nếp sống, giao tiếp và ứng xử của nhân dân.

- Tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phải triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, đề cao trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo trong việc kiểm tra, giám sát, thẩm định các danh hiệu văn hoá.

- Các đơn vị, tổ dân phố trên địa bàn chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, kịp thời, phù hợp với các nội dung của phong trào, gắn với nhiệm vụ chính trị và điều kiện cụ thể của các ngành, đơn vị, tổ dân phố. Phấn đấu 100% Tổ dân phố được tái công nhận đạt chuẩn văn hóa, 100% cơ quan được tái công nhận đạt chuẩn văn hóa  và  95% gia đình đạt chuẩn gia đình văn hoá; 100% Tổ dân phố có nhà văn hóa.

II. Nội dung

Nội dung này được đình kèm ở file:

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.661.706
Truy cập hiện tại 649