Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Quyết định Về việc phê duyệt bản vẽ phân lô đất ở xen ghép phục vụ tái định cư dự án chỉnh trang đô thị thị trấn Sịa (khu vực Nam Thủ Lễ)
Ngày cập nhật 15/01/2020

Ngày 27 tháng 12 năm 2019 UBND huyện Quảng Điền ban hành Quyết định Về việc phê duyệt bản vẽ phân lô đất ở xen ghép phục vụ tái định cư dự án chỉnh trang đô thị thị trấn Sịa (khu vực Nam Thủ Lễ) 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 1.233/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Quảng Điền;

Căn cứ Quyết định số 2.533/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2019 của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án chỉnh trang đô thị thị trấn Sịa (khu vực Nam Thủ Lễ), huyện Quảng Điền;

Xét đề nghị của phòng Tài nguyên - Môi trường tại Tờ trình số 156/TTr-TNMT ngày 12 tháng 12 năm 2019,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt bản vẽ phân lô đất ở xen ghép phục vụ tái định cư dự án chỉnh trang đô thị thị trấn Sịa (khu vực Nam Thủ Lễ), huyện Quảng Điền, với những nội dung cụ thể như sau:

- Tổng số lô đất: 04 lô, diện tích: 750,0m2.

- Địa chỉ khu đất: Tổ dân phố Thủ Lễ Nam, thị trấn Sịa.

Trong đó:

+ Lô 01: 100,0m2.

+ Lô 02: 250,0m2.

+ Lô 03: 200,0m2.

+ Lô 04: 200,0m2.

(có Bản vẽ phân lô kèm theo)

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, UBND huyện giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số nội dung công việc, cụ thể như sau:

          1. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện chủ trì tổ chức cắm mốc phân lô thực địa.

          2. UBND thị trấn Sịa chủ trì công bố bản vẽ phân lô và quản lý chặt chẽ quỹ đất.

          3. Phòng Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp các ngành liên quan và UBND thị trấn Sịa để tham mưu UBND huyện thủ tục giao đất tái định cư cho các hộ thuộc diện tái định cư của dự án đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

4. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Trưởng các phòng: Tài nguyên - Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện; Chủ tịch UBND thị trấn Sịa và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Thị Kiều My
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.661.429
Truy cập hiện tại 606