Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Ngày cập nhật 04/08/2020

Thực hiện Công văn chỉ đạo số 1149/UBND-GD ngày 19/2/2020 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng xã hội học tập và phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020, Hướng dẫn số 08 /HD-HKH  ngày 03 tháng 3 năm 2020 của Hội Khuyến học tỉnh, Công văn số 406/UBND ngày 31/3/2020 của UBND huyện và Hướng dẫn số 09/HD-HKH ngày 20/4/2020 của Hội Khuyến học Huyện Quảng Điền về công tác tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 188/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”.

Ban chấp hành Hội Khuyến học thị trấn Sịa báo cáo kết quả triển khai thực hiện cụ thể như sau:

          I. Tình hình và kết quả 5 năm (2016 - 2020) thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tưởng Chính phủ và Quyết định 188/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh .

1. Công tác triển khai và kết quả đạt được về thực hiện Đề án

1.1. Công tác phối hợp

- Phối kết hợp chặt chẽ với các ban ngành, Mặt trận, đoàn thể, các trường học trên địa bàn, Hội khuyến học đã triển khai quán triệt sâu rộng Chỉ thị 11 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII); Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII); Quyết định số 218/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”; Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”; Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2015 của UBND huyện Quảng Điền về triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong  gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”; Nghị quyết đại hội Đảng bộ thị trấn Sịa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 -2020 và chương trình trọng điểm giáo dục – đào tạo nhằm nâng cao nguồn nhân lực của địa phương; Triển khai nhân rộng các mô hình học tập; Hướng dẫn quy trình đăng ký, phát động đăng ký, bầu chọn và công nhận theo hướng dẫn 19/HDLN-HKH-SGD&ĐT. Thông qua các văn bản chỉ đạo, qua công tác tuyên truyền đã làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ quan điểm, chủ trương của Đảng về khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.

- Thực hiện Kế hoạch số: 51/KH-HKH ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Hội khuyến học tỉnh Thừa Thiên Huế về kế hoạch triển khai thí điểm mô hình “Gia đình học tập, dòng họ học tập và cộng đồng học tập” giai đoạn 2014 -2015; ý kiến chỉ đạo của Hội khuyến học huyện chọn xã Quảng Vinh và thị trấn Sịa đăng ký xây dựng mô hình điểm. Trên cơ sở đó, Hội khuyến học thị trấn Sịa đã thống nhất chọn 02 tổ dân phố Uất Mậu và An Gia, chọn 02 Ban khuyến học dòng họ là Họ Hoàng –An Gia và Họ Nguyễn Đình -Uất Mậu, đồng thời chọn 03 gia đình trong mỗi tổ dân phố tham gia triển khai thí điểm mô hình “Gia đình học tập”, “dòng họ học tập” và “cộng đồng học tập”.

- Các chi hội khuyến học, Ban khuyến học dòng họ được chọn thí điểm đã tổ chức phổ biến nội dung kế hoạch, nội dung của bộ tiêu chí đánh giá và công nhận  “Gia đình học tập”, “dòng họ học tập” và “cộng đồng học tập” đến các gia đình, hướng dẫn cách thức tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời phối hợp với Ban điều hành tổ dân phố, các đoàn thể để tuyên truyền, vận động mỗi gia đình trong tổ dân phố cũng như con cháu trong dòng họ đăng ký tham gia.

- Sau thời gian triển khai thí điểm, Hội khuyến học thị trấn Sịa đã nhân rộng mô hình trong các tổ dân phố, các cơ quan và các dòng họ trên toàn địa bàn thị trấn. Đã phối hợp với Hội khuyến học huyện tổ chức Hội nghị tập huấn cho các chi hội khuyến học, ban điểu hành các tổ dân phố, các họ tộc đã thành lập ban khuyến học dòng họ nhằm triển khai các văn bản có liên quan, các tiêu chí, hướng dẫn tổ chức đăng ký, đánh giá, công nhận các danh hiệu. Đồng thời UBND thị trấn Sịa cũng đã ra Quyết định giao nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu về xây dựng các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng ở các tổ dân phố và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị trấn Sịa, giai đoạn từ năm 2018-2020. Qua đánh giá kết quả cuối năm 2017 toàn thị trấn có 1.566 gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập trên tổng số 1.946 hộ đăng ký, chiếm tỷ lệ 80,47% (Kết quả cụ thể xem phụ lục kèm theo)

1.2. Công tác tuyên truyền

- Thực hiện vai trò nòng cốt của Hội Khuyến học thị trấn Sịa trong liên kết, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, với các tổ chức xã hội để tuyên truyền các chủ trương về xây dựng mô hình học tập của Chính phủ, thông tin khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trên hệ thống Đài truyền thanh, viết tin bài đăng trên Trang thông tin điện tử địa phương, Đài Truyền thanh huyện, Tập san Hội khuyến học Tỉnh...

- Xác định tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Hội Khuyến học thị trấn Sịa đã cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong các văn bản chỉ đạo của cấp trên bằng chương trình công tác cụ thể trong từng giai đoạn để thực hiện và vận dụng lồng ghép trong các Hội nghị, các đợt sinh hoạt để tuyên truyền phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và cán bộ Hội. Song song với công tác trên, thông qua Mặt trận, các đoàn thể từ thị trấn đến các TDP, Hội cha mẹ học sinh các trường học; Ban Chấp hành hội Khuyến học đã phối hợp để lồng ghép tuyên truyền các văn bản về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời, từ đó tạo sự lan tỏa sâu rộng vào đời sống nhân dân.

1.3. Công tác tổ chức tập huấn

- Đã tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ hội cơ sở do Hội khuyến học các cấp tổ chức về công tác khuyến học, khuyến tài.

- Đã phối hợp với Hội khuyến học huyện Quảng Điền tổ chức lớp Tập huấn thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 188/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho các Chi hội trưởng các TDP, ban khuyến học dòng họ, trường học trên địa bàn.

 2. Kết quả đạt được

2.1. Số lượng đăng ký và kết quả đạt được từ 2016 đến nay: (Kèm theo phụ lục kết quả xây dựng các mô hình học tập)

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.538.277
Truy cập hiện tại 34