Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2020
Ngày cập nhật 11/06/2020

Thực hiện Công văn số 34/TTr  ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thanh tra huyện Quảng Điền về việc báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2020. Ủy ban nhân dân thị trấn Sịa báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

1. Công tác tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

- Trong thời gian qua UBND thị trấn Sịa đã tăng cường phổ biến và kịp thời triển khai các văn bản pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng ngày càng được quan tâm; nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan và đội ngũ cán bộ, công chức tham mưu trong việc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân có nhiều chuyển biến. Từ ngày 01/12/2020 đến ngày 31/5/2020, UBND thị trấn Sịa đã tiếp nhận 08 đơn kiến nghị, phản ánh; trong đó 02 đơn liên quan đến lĩnh vực môi trường, 6 đơn liên quan  đất đai.

- Đã thông báo lịch tiếp công dân của chủ tịch UBND thị trấn cho toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn được biết. Qua công tác tiếp dân đã hướng dẫn, giải thích cho công dân về các quy định của pháp luật; giải quyết kịp thời các phản ảnh, kiến nghị của công dân, tạo được sự đồng thuận cao của người dân trong việc tham gia xây dựng chính quyền.

- Kết quả giải quyết: đã giải quyết 07 đơn, còn lại 01 đơn trên lĩnh vực đất đai đang giải quyết.

 2  Công tác phòng, chống tham nhũng                        

2.1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN

- UBND thị trấn Sịa Ban hành kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2020 về việc triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2020.

- Tiếp tục tuyên truyên Luật phòng chống tham nhũng trong cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân bằng nhiều hình thức như: Thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, các ngày lễ, các cuộc họp ở các tổ dân phố, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng trong sinh hoạt hằng ngày.

          - Duy trì các hoạt động nghiên cứu văn bản liên quan đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, cập nhật các nội dung liên quan đến hoạt động tuyên truyền.

 - Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2.2. Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị

- Trên cơ sở bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công, UBND thị trấn Sịa đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể thực hiện các nội dung của Quy chế nhằm đảm bảo cân đối các hoạt động tài chính, thu,chi ngân sách được giao từ đầu năm. Tình trạng tham nhũng được phòng ngừa, ngăn chặn trong tất cả các lĩnh vực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính.

- Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản trang thiết bị theo đúng định mức, tiêu chuẩn để phục vụ công tác chuyên môn, đáp ứng nhu cầu của công việc.

- Công khai kết quả nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn, phụ cấp thâm niên và công khai kết quả xét duyệt thi đua, khen thưởng, đánh giá chất lượng công tác hàng tháng, quý, cuối năm theo quy định.

  Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính

  Công tác cải cách hành chính được chú trọng, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác cải cách hành chính, duy trì hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại. Xây dựng áp dụng chuyển đổi hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 sang Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đối với các hoạt động liên quan đến thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND thị trấn Sịa.

- Phân công cán bộ làm đầu mối để kiểm soát thủ tục hành chính; thông báo lịch làm việc vào sáng thứ bảy hàng tuần, để các tổ chức, cá nhân đến giao dịch công việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Tăng cường đối thoại giữa lãnh đạo UBND thị trấn với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường.

2.3. Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước trong tất cả các khâu: lập, thẩm định, phê duyệt, phân bổ dự toán; quản lý sử dụng kiểm soát chi, quyết toán kinh phí, chấp hành chế độ thanh tra, kiểm toán... theo quy định;  triển khai thực hiện đầy đủ và đồng bộ cơ chế quản lý tài chính theo chế độ quy định.

     - Thực hiện quy định không sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước để tiếp khách, quà biếu, quà tặng, tổ chức tham quan, du lịch, lễ hội theo quy định.

- Các tiêu chuẩn, định mức, trách nhiệm cán bộ quản lý, điện thoại, điện, nước, hội nghị, đào tạo, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, thanh toán vượt giờ, chi hỗ trợ thu nhập tăng thêm, chi hỗ trợ các ngày Lễ, Tết, các hoạt động hiếu hỷ, khen thưởng... đều được công khai, minh bạch theo quy chế chi tiêu nội bộ đã được bổ sung. Cụ thể hóa các tiêu chuẩn, chức danh quản lý nhằm sử dụng kinh phí một cách tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả.

2.4. Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập

Số liệu về số người kê khai gồm:

- Số người phải kê khai tài sản, thu nhập: 14.

- Số lượng bản kê khai tài sản, thu nhập lưu giữ tại cơ quan, tổ chức, đơn vị: 14 bản.

Kết quả kê khai đã được lưu vào hồ sơ quản lý theo quy đinh.

Số liệu về số bản kê khai được công khai:

- Số bản kê khai đã công khai: 14 bản; tỷ lệ 100% so với số bản đã kê khai.

- Số bản kê khai đã công khai theo hình thức niêm yết: 14 bản ; tỷ lệ 100 % so với số bản đã công khai.

2.5 Việc đổi mới phương thức thanh toán trả lương qua tài khoản

UBND thị trấn chỉ đạo bộ phận kế toán- ngân sách thông báo cập nhật bảng lương và chi trả qua tài khoản tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Quảng Điền đảm bảo kịp thời cho cán bộ, công chức.

II. ĐÁNH GIÁ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, TỒN TẠI HẠN CHẾ

  1. Kết quả đạt được

Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đã từng bước đi vào nề nếp, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định; công tác vận động, thuyết phục, hòa giải tại cơ sở đã được chú trọng, đạt kết quả khá tốt, góp phần hạn chế phát sinh khiếu nại, tranh chấp ngay từ cơ sở.

Các cơ quan chuyên môn đã thực hiện tốt chức năng tham mưu Chủ tịch UBND thị trấn trong quá trình triển khai thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, nhất là trong việc tổng hợp, báo cáo, tham mưu đề xuất biện pháp triển khai, xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

  1. Tồn tại hạn chế

 Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo đã được thực hiện thông qua nhiều biện pháp, hình thức nhưng còn thiếu thường xuyên, liên tục.

Một số kiến nghị của công dân trong lĩnh vực đất đai giải quyết còn chậm. Nhiều trường hợp công dân nhiều lần kiến nghị nhưng chưa thể giải quyết dứt điểm do vướng mắc về cơ chế, quy định của pháp luật; nhận thức, hiểu biết về pháp luật của một số người dân còn hạn chế, còn tình trạng kiến nghị nhưng thiếu căn cứ hoặc không có căn cứ gây khó khăn cho cơ quan chức năng nhà nước; một số vụ việc đã được giải quyết, trả lời theo đúng quy định của pháp luật nhưng công dân vẫn tiếp tục gửi đơn đề nghị giải quyết.

III. Kiến nghị, đề xuất

Đề nghị cấp trên tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân cho đội ngủ cán bộ tiếp công dân ở cơ sở./.

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.538.386
Truy cập hiện tại 48