Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Trường Học
Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ thủ tục hành chính
Dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huê
Cổng Thông tin điện tử Thừa Thiên Huế
Khảo sát mức độ hài lòng
TRUNG TÂM GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KÊNH PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ THUỘC HỆ THỐNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH
Báo cáo sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2020
Ngày cập nhật 11/06/2020

Thực hiện việc sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2020; UBND thị trấn sịa xây dựng báo cáo kết quả thực hiện công tác Tư pháp- Hộ tịch từ ngày 30/5/2020 đến nay như sau:

I. Đặc điểm tình hình

1. Khái quát tình hình

Thị trấn Sịa là địa bàn trung tâm huyện lỵ Quảng Điền; đời sống nhân dân trên địa bàn ngày càng khởi sắc cả về điều kiện kinh tế lẫn đời sống văn hóa tinh thần. Trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội của thị trấn mặc dù ảnh hưởng chung do tình hình Covid tuy nhiên  an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; công tác cải cách tư pháp tiếp tục bám sát các chỉ đạo của cấp trên. Tập trung huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng thiết yếu tạo động lực phát triển các dịch vụ, giải quyết việc làm tại chỗ, từng bước tăng dần giá trị tiểu thủ công nghiệp dịch vụ giảm dần giá trị sản xuất nông nghiệp, phát triển văn hóa xã hội- xã hội, đẩy mạnh và nâng cao chỉ số cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử ngày càng hiện đại, thân thiện với người dân, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số mặt khó khăn, nguyên nhân chủ yếu: do ảnh hưởng của đại dịch covid, một số ngành nghề chưa ổn định, công tác tư pháp – hộ tịch còn chưa đạp ứng yêu cầu nhiệm vụ, do đã có 01 công chức tư pháp chuyển lên huyện, hiện nay địa bàn thị trấn Sịa chỉ có 01 công chức tư pháp nên ít nhiều ảnh hưởng đến công tác giải quyết thủ tục hành chính cũng như công tác tham mưu, báo cáo.

 II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020:

1. Công tác rà soát văn bản QPPL:

UBND xã đã chỉ đạo cán bộ tư pháp tích cực tiến hành việc VBQPPL phù hợp với quy định của của Luật Ban hành VBQPPL năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CPtổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc UBND cấp xã 01 nghị quyết.

 

 

2. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật:

Thực hiện chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, ngay từ đầu năm UBND thị trấn Sịa xây dựng và ban hành Kế hoạch số về việc Triển khai, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020. Căn cứ nhiệm vụ đã đề ra theo kế hoạch, lựa chọn nội dung pháp luật phù hợp với từng đối tượng và lựa chọn địa bàn trọng điểm để tập trung tuyên truyền. Nhận và cấp phát tờ rơi đến bà con nhân dân có nội dung liên quan đến pháp luật. Đồng thời tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử của xã những Luật có liên quan mật thiết đến đời sống của nhân dân như Luật Nghĩa vụ Quân sự, Luật đất đai; Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thủy sản, Luật Bảo hiểm Y tế...và Các luật mới có hiệu lực ban hành Luật an ninh mạng, Luật Đặc xá Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018...tuy nhiên do ảnh hưởng dịch Covid-19 giãn cách xã hội nên chưa đăng ký tuyên truyền, dự kiến sau đại hội Đảng bộ sẽ phối hợp với Mặt trận đoàn thể phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 03 đợt số lượng dự kiến mời 180 người tham gia, nội dung chủ yếu các văn bản quy phạm pháp luật, các luật mới có hiệu lực.

3. Công tác chứng thực:

Đã tiếp nhận và giải quyết những nội dung sau:

- Chứng thực bản sao từ bản chính: 3049 trường hợp.

- Chứng thực chữ ký: 225 trường hợp.

- Chứng thực giao dịch hợp đồng: 139 trường hợp.

4. Công tác Hương ước, qui ước:

- Phối hợp với ban văn hóa thông tin xã rà soát, bổ sung hương ước, quy ước năm 2019 về xây dựng thôn văn hóa.

- Yếu điểm: Hiện vẫn còn một số thôn chưa sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước kịp thời. Qua theo dõi thấy việc sửa đổi các bản quy ước chưa có nhiều điểm mới cần được bổ sung do có những mặt cần được bổ sung so với thực tế đặt ra.

5. Chuẩn tiếp cận pháp luật: Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, UBND thị trấn Sịa đã xây dựng và triển khai kế hoạch trong đó chú trọng việc rà soát các tiêu chí đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, thực hiện tốt tiêu chí thành phần 18.5 về xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Tiêu chí 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Đồng thời, thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, cộng đồng dân cư về xây dựng thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

 

 

            6.Công tác hòa giải ở cơ sở:

Công tác hòa giải ở cơ sở luôn được lãnh đạo quan tâm chỉ đạo, thường xuyên rà soát, củng cố, kiện toàn tổ hòa giải ở cơ sở và đội ngũ hòa giải viên để nâng cao chất lượng hòa giải ban đầu. Hiện nay, trên địa bàn thị trấn có 11 tổ hòa giải với 74 hòa giải viên, đồng thời kiện toàn lại các tổ hòa giải phù hợp với tình hình thực tế từng địa bàn dân cư.

7. Công tác tủ sách, ngăn sách pháp luật:

Tủ sách, ngăn sách pháp luật vẫn được duy trì tuy nhiên số lượt người đọc sách pháp luật thấp;  chủ yếu một số ngành cần tìm hiểu sâu liên quan đến công tác chuyên môn.

8. Công tác Hộ tịch:

Kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2020:

Đã tiếp nhận và giải quyết những nội dung sau:

- Đăng ký khai sinh 80 trường hợp. Trong đó đăng ký lại khai sinh:  08 trường hợp

- Đăng ký kết hôn: 34 trường hợp.

- Đăng ký khai tử: 61 trường hợp.

- Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:  54 trường hợp.

- Cấp trích lục hộ tịch: 143 trường hợp.

- Đăng kí bảo hiểm cho trẻ em dưới 6 tuổi: 84 trường hợp.

-  Đăng ký giám hộ: 01 trường hợp

- Cải chính hộ tịch: 1 trường hợp.

- Đăng ký nhận cha, mẹ, con: 0

- Thay đổi họ, tên, chữ đệm: 0 trường hợp.

- Cán bộ Tư pháp - hộ tịch cấp 01 đã thực hiện tốt các quy định về hộ tịch đáp ứng yêu cầu về công tác hộ tịch của nhân dân.

- Việc đăng ký kết hôn đạt 100%, thể hiện ý thức trách nhiệm của cán bộ hộ tịch và nhận thức của nhân dân được nâng cao.

II.NHỮNG HẠN CHẾ, BẤT CẬP VÀ NGUYÊN NHÂN:

Bên cạnh những mặt đã làm được vẫn còn một số tồn tại, việc tham mưu UBND thị trấn Mời cấp trên về tổ chức tuyên truyền pháp luật còn chậm, tập huấn nghiệp vụ cho Thành viên Tổ hoà giải chưa thực hiện được do thiếu kinh phí.

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật ở thị trấn vẫn chưa được tiến hành một cách thường xuyên để nâng cao tầm nhận thức cho cán bộ và nhân dân.

Tủ sách pháp luật chưa phát huy hiệu quả, trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu công việc.

Công tác chứng thực hợp đồng giao dịch, văn bản thừa kế vẫn còn nhiều bất cập giữa địa phương và văn phòng đăng ký đất đai, gây khó khăn, phiền hà cho người dân.

Phần mềm quản lý hộ tịch và đăng ký khai sinh hoạt động hiệu quả cao. Việc xác định các thông tin liên quan đến việc đăng ký lại khai sinh của công dân như : Thông tin  cha, mẹ , ngày, tháng năm sinh, nơi thường trú gặp nhiều khó khăn, công tác phối hợp giữa các ngành, các địa phương còn nhiều khó khăn bấp cập. Nguyên nhân của khó khăn trên là do cha, mẹ của công dân đa số là những người đã chết lâu năm nên việc xác định các thông tin trên gặp rất nhiều khó khăn.    

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Công chức Tư pháp  đã bám sát Kế hoạch công tác năm 2020 để triển khai thực hiện, đã chủ động tham mưu cho UBND triển khai thực hiện tốt các mặt công tác tư pháp, chỉ đạo, đôn đốc cán bộ tư pháp - hộ tịch thực hiện các mặt công tác chuyên môn đúng tiến độ thời gian đã định.

Thực hiện tốt Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020 của, thực hiện tốt các mặt công tác tư pháp đáp ứng mọi yêu cầu của nhân dân; Công tác chứng thực được duy trì thực hiện đúng tinh thần Nghị định 23/NĐ-CP đáp ứng nhu cầu về thời gian, đi lại, không gây phiền hà cho nhân dân. Tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân yên tâm lao động sản xuất.

Bên cạnh đó, việc áp dụng phần mềm một cửa chứng thực bản sao việc số hóa mất khá nhiều thời gian, nếu thực hiện theo đúng yêu cầu theo phần mềm dịch vụ công tập trung gây phiền hà và mất nhiều thời gian của nhân dân.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CÒN LẠI NĂM 2020

- Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác Tư pháp 6 tháng còn lại theo kế hoạch đề ra.  Trong đó cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

-  Công tác rà soát Văn bản QPPL phấn đấu đạt 100% văn bản phải được rà soát, kiểm soát.

- Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn. Thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền các văn bản QPPL mới và mời cấp trên về tuyên truyền từ 2-3 buổi/ 6 tháng cuối năm.

- Thường xuyên phối hợp hướng dẫn hoạt động đối với tổ hòa giải. Tham gia các buổi hòa giải, tư vấn áp dụng pháp luật trong xử lý các tranh chấp dân sự, các đơn thư kiến nghị, khiếu nại tố cáo của công dân, Duy trì 11/11 tổ hòa giải hoạt động có hiệu quả và được tập huấn nâng cao nghiệp vụ hòa giải cơ sở từ 1-2 lần/ năm.

- Thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính của UBND  2020 và duy trì đạt chuẩn ISO TCVN: 9001- 2015. Phấn đấu 100% hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả trước hẹn và đúng hẹn.

- Hoàn thành việc nhập dự liệu hộ tịch theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên.

Trên đây là báo cáo kết quả công tá Tư pháp 6 tháng đầu năm 2020 của  UBND thị trấn Sịa xin báo cáo Lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện biết để chỉ đạo, đồng thời kính mong Lãnh đạo các cấp quan tâm hơn nữa về công tác lãnh chỉ đạo, trong đó có công tác chỉ đạo bố trí cán bộ tư pháp vì hiện nay  thị trấn Sịa chỉ có 01 công chức tư pháp./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.538.292
Truy cập hiện tại 29